JONGEREN INSPIREREN
FrEn

diwan awards

Jongeren inspireren
De Diwan Awards vormen een verbindend initiatief dat het vele talent in al zijn diversiteit onder de aandacht wil brengen. Het biedt jongeren een mooie gelegenheid voorbeelden te vinden waarmee ze zich kunnen identificeren omdat ze uit dezelfde leefomgeving komen als zijzelf.

Over ons

Naast een ceremonie die haar waarde heeft bewezen en de diversiteit van onze samenleving in een ander daglicht stelt, vormen de Diwan Awards ook een heus maatschappelijk project. Bij elke editie leiden ze tot heel wat contacten en emoties, waardoor ze op veel mensen een onuitwisbare indruk nalaten.

Ons initiatief wil fungeren als een onderneming met een maatschappelijk oogmerk die zich inzet voor de inclusie van alle talenten die onze samenleving rijk is, zowel in Brussel, Vlaanderen als de Franse Gemeenschap, en rekening houdend met de multiculturele uitdagingen van deze tijd. Ook bedrijven stellen daarbij kandidaten voor, stimuleren hen en vragen collega’s om hen te steunen, zodat ook andere deelnemers worden ontdekt.

Bovendien bestaat bij onze communicatie-inspanningen een derde van de doelgroepen uit jongeren. Aan hen richten we specifiek onze boodschap en hen willen we in contact brengen met een veelheid aan verbindende initiatieven waarmee ze zich kunnen vereenzelvigen. Zij worden ook uitgenodigd op de ceremonie zodat ze in contact kunnen komen met rolmodellen, mensen uit het bedrijfsleven en beleidsmakers.

Die kunnen dan weer fungeren als mentor of een bepaalde roeping of toekomstvisie helpen ontwikkelen. Op twee gebieden, meer bekendheid en meer uitwisseling, willen de Diwan Awards het verschil maken.

Doelstellingen

De Diwan Awards hebben als doel burgers of organisaties (verenigingen, stichtingen, bedrijven of instellingen) met een migratieachtergrond onder de aandacht te brengen. Het kan daarbij gaan om een inspirerende loopbaan of een persoonlijk of gezamenlijk initiatief van burgers met een migratieachtergrond in de brede zin van het woord (of waarvan ten minste één van de leden/actoren die achtergrond heeft).

We willen onze waardering uitspreken voor België en zijn gewesten, instellingen en gemeenten die mensen tal van mogelijkheden hebben geboden en een aantal concrete resultaten tonen van een geslaagd gelijkekansenbeleid. Daarbij willen we ook hulde brengen aan de eerste generatie en aan de vele gewone burgers die hun steentje hebben bijgedragen op het vlak van onderwijs, opleiding en zelfbewustzijn.

Een andere doelstelling is een geloofwaardige inspiratiebron vormen voor de jongere generatie, die soms niet over voldoende ankerpunten beschikt. Rolmodellen zijn voor jongeren in de steden de beste ambassadeurs inzake inclusie op maatschappelijk en beroepsvlak vanwege hun gelijkaardige afkomst. Ze spreken hen meer aan, waardoor ze zich optimaal met hen kunnen vereenzelvigen.

Tot slot hopen we met dit initiatief ook een positieve bijdrage te leveren aan de perceptie van en het draagvlak voor culturele diversiteit in het bedrijfsleven en de samenleving in het algemeen, vooral dan door de bevordering van een bloeiende en inspirerende diversiteit.

diwan awards
Reglement
In de volgende categorieën worden prijzen uitgereikt

DEELNAME EN METHODE VAN TOEKENNING

Deelname is vrij en gratis en staat open voor iedereen. Kandidaten moeten actief zijn in België.

DE STEMMING
Kandidaten en hun achterban kunnen het online stemformulier invullen op www.diwanawards.org > Diwan Awards Unlimited.

Slechts één stem per persoon is toegestaan – op basis van het adres van de kiezers (IP, e-mail en/of post).
Genomineerden en winnaars van de klassieke Diwan Awards-versie mogen meedingen naar de Diwan Awards Unlimited.

Het eindresultaat van de verkiezing voor de publieksprijzen wordt bepaald op basis van:

a. Online stemmen op www.diwanawards.org
b. Elektronisch stemmen (Survey Monkey-formulieren) via e-mail naar verenigingen, bedrijven, enz.
c. De ‘Field’-stem – enquêtes (facultatief)

Na afloop van de stemming vormen de eerste drie in elke categorie de genomineerden.

Onze organisatie zorgt ervoor dat de genomineerden op de hoogte worden gebracht van hun nominatie voor de eerste ronde. Zij vraagt hun uitdrukkelijke toestemming voor hun opname in de finalistenlijst, hun deelname aan de opname van een voorstellingsfilmpje en hun aanwezigheid bij de prijsuitreiking.

Onze teams zetten alle mogelijke middelen in om de 45 genomineerden in de kortst mogelijke tijd te bereiken.

Bij een weigering, indien het niet mogelijk is om binnen 8 dagen na verzending van ons bericht contact op te nemen met ons of te reageren op ons verzoek, krijgt de kandidaat die qua stemmenaantal volgt de status van genomineerde.

KANDIDATUREN

Door zich kandidaat te stellen, verklaart een deelnemer zich akkoord met de voorwaarden van de Diwan Awards. Die kunnen geraadpleegd worden op www.diwanawards.org

Een nominatie heeft betrekking op een persoon of organisatie die de kandidatuur gedurende de gehele procedure van de wedstrijd vertegenwoordigt.

Als een kandidaat finalist is, aanvaardt hij/zij:
• De prijsuitreiking bij te wonen;
• Deel te nemen aan de voorstellingsvideo;
• Dat de organisatie het portretrecht verwerft, dat voornamelijk zal worden gebruikt om op waarderende wijze diens voortrekkersrol in de verf te zetten bij jongeren en hen te motiveren door het vertonen van videoclips en foto’s op de betrokken website en op sociale media.

Laureaten van een editie van de Diwan Awards Unlimited kunnen geen kandidaat zijn voor de daaropvolgende editie, ook niet in een andere categorie

Finalisten die uiteindelijk geen winnaar worden, kunnen zich opnieuw kandidaat stellen voor een toekomstige verkiezing.

Het reglement van de wedstrijd, het verloop ervan en de beraadslagingen van de jury kunnen geen aanleiding geven tot enige externe rechtvaardiging.

Vragen over de Diwan Awards kunnen per e-mail worden gericht aan info@diwanawards.org

HERROEPINGSRECHT

De wedstrijd Diwan Awards staat open voor iedereen.

Een kandidaat, of hij/zij zijn/haar kandidatuur nu zelf heeft ingediend of door anderen met zijn/haar toestemming of zonder zijn/haar medeweten werd voorgedragen, wordt alleen van zijn/haar deelname aan de wedstrijd op de hoogte gebracht als hij/zij voorkomt op de ranglijst van de wedstrijd.

De Diwan Awards – waarvan één van de hoofddoelstellingen de promotie van rolmodellen met een migratieachtergrond is om zo jongere generaties te inspireren – is een positief en waardegedreven project gebaseerd op een wedstrijd met kandidaturen. De Diwan Awards vertrekken van het principe dat elke ingeschreven persoon, vereniging of onderneming ingeschreven werd met zijn/haar toestemming. De Diwan Awards kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor ongewenste kandidaturen. Kandidaten worden pas in de eindfase bekendgemaakt. Hij/zij krijgt de gelegenheid om zijn/haar deelname te bevestigen of zich terug te trekken tijdens deze tweede fase.

Zodra de deelname aan de finale is bevestigd en op de site is aangekondigd, kan deze niet meer worden ingetrokken.

BEKENDMAKING VAN DE RANGLIJST

De namen van de winnaars en de Speciale Juryprijs zullen tijdens de prijsuitreiking in Brussel bekend worden gemaakt.
De genomineerden zullen worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking en gevraagd worden hun aanwezigheid te bevestigen.
De organisatie noch de jury zal vóór de officiële bekendmaking van de winnaars tijdens de prijsuitreiking informatie verstrekken over de verkiezingsuitslag.
De genomineerden zijn bekend bij de start van de eindfase.
Er zal geen informatie over de verkiezingsuitslag worden vrijgegeven totdat de winnaars officieel bekend worden gemaakt tijdens de prijsuitreiking.
Door zich kandidaat te stellen, aanvaardt een deelnemer het reglement van de Diwan Awards, dat te raadplegen is op www.diwanawards.org

Een nominatie heeft betrekking op een persoon of organisatie die de kandidatuur gedurende de gehele procedure van de wedstrijd vertegenwoordigt.

ORGANISATIE

De Diwan Awards en Diwan Awards Unlimited worden georganiseerd door de vereniging Divers-City, die de exclusieve rechten voor dit initiatief bezit. Als zodanig heeft zij het recht en het voorrecht om verenigingen buiten het Belgische grondgebied die dezelfde maatschappelijke doelstellingen nastreven, het recht toe te kennen om hetzelfde initiatief te organiseren, onder dezelfde naam, op basis van een partnerschap of een gratis concessie.

De Diwan Awards en hun maatschappelijk doel zijn beschermd door copyright/auteursrecht in 164 landen – DEP63482313294459603 – en de naam is gedeponeerd bij het BBIE onder nummer 1315761 – Alle rechten voorbehouden.

diwan awards
Stem

Me :

Mijn keuzes :

diwan awards
Ranglijst

Talenten, waarden, persoonlijkheden.

diwan awards
Mento

In aanbouw.

BLIJF IN
Contact